Regulamin promocji

Regulamin promocji "Happy Weekend"

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji jest Vella s.c. z siedzibą w Wilczogórze 62-550, ul. Skulska 6.
2. Promocja prowadzona jest w serwisie internetowym www.vellahome.pl.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 23 do 28.02.2024r.


Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja dotyczy WSZYSTKICH wełnianych oraz wiskozowych dywanów oraz koców bawełnianych i bawełniano-akrylowych dostępnych na stronie sklepu, włączając w to produkty z „wyprzedaży”, z już obniżoną ceną.
2. Rabat naliczony został automatycznie, a cena przed i po obniżce widoczna jest na stronie sklepu przy danym produkcie.
4. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej.
5. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

6. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.