Regulamin promocji

Regulamin promocji "Lato 2024"

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Promocji jest Vella s.c. z siedzibą w Wilczogórze 62-550, ul. 700 Lecia 25.
2. Promocja prowadzona jest w serwisie internetowym www.vellahome.pl.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 04.07 do 29.07.2024 r.


Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Promocja dotyczy wszystkich dywanów wełnianych i wiskozowych oraz koców bawełnianych, bawełniano-akrylowych oraz wełnianych i kaszmirowych.
2. Rabat 10% naliczony został automatycznie dla produktów z wyżej wymienionych kategorii, a na stronie widoczne są ceny przed i po rabacie.
4. Produkty zakupione w Promocji podlegają wymianie i zwrotom na zasadach zgodnych z Regulaminem Wymiany i Zwrotów dostępnym na stronie internetowej.
5. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie z powyższymi postanowieniami, Serwis zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

6. Każdy Klient biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Postanowienia końcowe.

1. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.