Regulamin - obowiązujący do 13.11.2017

 

REGULAMIN obowiązujący do 13.11.2017

 

I.  Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Vellahome;

 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vellahome.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Vellahome a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.vellahome.pl.

 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

 

3. Sklep internetowy Vellahome, działający pod adresem www.vellahome.pl, prowadzony jest przez


Vella Agnieszka Śmigielska Małgorzata Jankowska Spółka Cywilna,
Wilczogóra 76B,
62-550 Wilczyn
NIP: 7773105992, REGON: 301085733, GIODO: 138296

telefon: 501 301 369
e-mail: vellahome@vellahome.pl

Nr rachunku w Banku Millennium S.A. : 29 1160 2202 0000 0001 3894 9387

Wspólnicy spółki cywilnej są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach
sklepu internetowego;

 

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej (Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9), na dowolnym systemie operacyjnym
- przeglądarka internetowa musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

 

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Vellahome zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia
usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku
potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza
zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vellahome.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 


1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania
rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.


Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na
jednej ze stron Sklepu


Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych
jako obowiązkowe.


Vellahome może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:


- podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,


- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,


- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Vellahome za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Vellahome.

 

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Vellahome

 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny
usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez
osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących
przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez
użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Vellahome,

 

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego
użytku osobistego,

 

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet.

 

 

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.vellahome.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Vellahome Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V.  Dostawa

 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 

- Poczty Polskiej

 

- Firmy kurierskiej

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie:

Vella Agnieszka Śmigielska Małgorzata Jankowska Spółka Cywilna Sklep VellaHOME
Wilczogóra 76B
62-550 Wilczyn
Polska

Odbiór w sklepie możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru.

Koszty dostawy wynoszą:
przy płatności przelewem – paczka pocztowa priorytetowa – 14,00zł
przy płatności przelewem – przesyłka kurierska 14,00zł
przy płatności przy odbiorze – paczka pobraniowa 24H - 20zł
przy płatności przy odbiorze – przesyłka kurierska pobraniowa – 20,00zł.
0 zł – dla zamówień o wartości od 200,00zł

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi :
- dla produktów dostępnych w magazynie - 1-2 dni
- dla produktów dostępnych na zamówienie 4-21 dni
i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (płatność przy odbiorze) lub zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu (płatność przelewem).

Informacje szczegółowe o czasie dostawy znajdują się na stronie http://www.vellahome.pl/webpage/czas-dostawy.html

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vellahome.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI.  Ceny i metody płatności

 

1. Ceny Towarów podawane są w  polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

- przelewem na konto sklepu 29 1160 2202 0000 0001 3894 9387

 

- za pobraniem

- płatności on line (dostępne wkrótce) za pośrednictwem platformy płatniczej eCard, a w tym: płatność kartami płatniczymi Visa, MasterCard i American Express oraz szybkie i bezpieczne e-przelewy

 

 

 

VII.  Prawo odstąpienia od umowy


1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Vella Agnieszka Śmigielska Małgorzata Jankowska Spółka Cywilna, Wilczogóra 76B, 62-550 Wilczyn, vellahome@vellahome.pl, Telefon: 501 301 369) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wynosi 30-100 PLN  (materace, dywany o dużym rozmiarze 200x300 cm).

6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

1. Vellahome jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

 

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:  Vella Agnieszka Śmigielska Małgorzata Jankowska Spółka Cywilna, Wilczogóra 76B, 62-550, Wilczyn, vellahome@vellahome.pl. Vellahome zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Vellahome nie jest producentem Towarów.  Vellahome nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Vellahome podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Vellahome o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Vella Agnieszka Śmigielska Małgorzata Jankowska Spółka Cywilna, Wilczogóra 76B, 62-550, Wilczyn, vellahome@vellahome.pl

 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

5. Vellahome zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vellahome a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Vellahome a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Vellahome.

3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej od 15 lutego 2016 r. pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.